barbarzynskie tsunami glowny
29 eksponaty
29 mapa

Część skarbu w postaci 15 srebrnych monet rzymskich, 2 zapinek srebrnych, 3 paciorków szklanych i 3 paciorków bursztynowych. Pochodzą one z niewielkiego depozytu monet i ozdób, który składa się z 39 denarów, 26 całych i kilkunastu fragm. paciorków szklanych i bursztynowych oraz fragm. ozdób metalowych, w tym 3 zapinek srebrnych, z których dwie są lepiej zachowane.

Wśród monet odkrytych w skarbie rzadziej reprezentowane są (4 szt.) denary z czasów dynastii flawijskiej (lata 69–96): Wespazjana (3) i Domicjana (1), a większość (35 szt.) pochodzi z emisji cesarzy z dynastii Antoninów (lata 96–192): Trajana (1), Hadriana (4), Antoninusa Piusa (14), Marka Aureliusza (9), Lucjusza Werusa (1) i Kommodusa (6).

Paciorki szklane oraz toczone paciorki z bursztynu mają zróżnicowane kształty i należą do form użytkowanych pomiędzy poł. III a 1. poł. V w.

Obie zapinki srebrne mają konstrukcję dwuczęściową. Pierwsza ma kabłąk z taśmy zwężający się ku nóżce w kształcie rombu, zdobionej przecinającymi się podwójnymi liniami rytymi. Tego typu zapinki były szczególnie popularne w kręgu kultur gockich pomiędzy połową III a początkiem V w. Druga zapinka ma kabłąk owinięty drutem i zdobioną metopami nóżkę. Formą nawiązuje do typu Praga (wg Schulze-Dorrlamm), choć wydaje się nieco młodsza od klasycznych okazów tego typu ze względu na konstrukcję i wymiary.

Okoliczności odkrycia: skarb został odkryty podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w 2015 r. w związku budową obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, w miejscu kilkakrotnie zasiedlanym w pradziejach i we wczesnym średniowieczu. Przedmioty wchodzące w skład depozytu były częściowo rozwleczone, a także pokryte nalotem powstałym wskutek oddziaływania wysokiej temperatury z młodszych, wczesnośredniowiecznych jam produkcyjnych funkcjonujących w bezpośrednim sąsiedztwie ukrycia skarbu. Na tym samym stanowisku, podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych w 2012 r., odkryto jeszcze jeden depozyt, z którego zachowało się 67 denarów rzymskich o chronologii identycznej do monet z wyżej opisanego skarbu.

Chronologia:

Denary pochodzą z okresu pomiędzy 2. poł. I a końcem II w. Datowanie zapinek wskazuje jednak, że skarb został ukryty w 2. poł. V w.

Zbiory:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Oprac. L. Ziąbka

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo