barbarzynskie tsunami glowny
56 eksponaty
56 mapa

Okucie z brązu, zdobione stylizowanymi motywami roślinnymi. Są to dwie splecione ze sobą gałązki, rozchodzące się i tworzące koła wypełnione po jednej stronie pięciolistnymi, po drugiej zaś trójlistnymi palmetami. Badania metaloznawcze wykazały, że okucie wykonane zostało ze stopu miedzi i cyny oraz ma ślady złocenia. Ozdobę wykonano techniką odlewania na wosk tracony, w fazie obróbki stosowano puncowanie i cyzelowanie.

Okoliczności odkrycia: zabytek został odkryty w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 1984–85 przez pracowników Działu Archeologii Muzeum Lubelskiego na wielokulturowym stanowisku w Zemborzycach-Dąbrowie (obecnie Lublin-Dąbrowa, stan. 19 – „osada na cyplu”). Zlokalizowano go w rowie sondażowym 1/1984 w warstwie kulturowej na głęb. 50 cm.

Okucie końca pasa z Zemborzyc-Dąbrowy jest znaleziskiem wyjątkowym, jednym z niewielu odkrytych śladów kontaktów plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie południowo-wschodniej Polski z terenami kaganatu awarskiego. Zabytek ten mógł trafić na teren podlubelskiej osady, zapewne już po upadku kaganatu, za pośrednictwem plemion słowiańskich (np. Morawian), które bezpośrednio graniczyły z państwem Awarów.

Chronologia:

2. poł. VIII – 1. poł. IX w.

Zbiory:

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Oprac. M. Stasiak-Cyran

Wystawa zorganizowana przez:

mns uw

Projekt współorganizowany przez:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie-logo
 • Muzeum Lubelskie-logo
 • Muzeum Warmii i Mazur-logo
 • Muzeum w Lęborku-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu-logo
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu-logo
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-logo
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-logo
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie-logo
 • Muzeum Miejskie Wrocławia-logo
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu-logo
 • Narodowe Centrum Nauki-logo